تو رفتی

حالم راپرسیدند:گفتم رو به راهم.

نمی دانستند رو به راهی ام که تورفتی...

/ 1 نظر / 15 بازدید
سمیرا

کاش میشدشوخی شوخی به چشام نگاه کنی ، تا بفهمی جدی جدی چقد دوست دارم.